Request to Freesat Company!

Freesat / GTMedia V7S,
Freesat V7 HD,
Freesat V7 max,
Freesat V7 combo

Moderators: admin, Rambo, Freesat Team

Who wants Freesat to Give us a software to edit .bin firmware files!

Yes/Oui/是/ใช่/ya/iya nih
15
65%
No/Non/没有/ไม่/tidak/tidak
8
35%
 
Total votes: 23

User avatar
nitix007
Posts: 90
Joined: Sat Nov 26, 2016 7:15 pm
Location: Kosovo
Contact:

Request to Freesat Company!

Postby nitix007 » Wed Jan 11, 2017 9:37 pm

I posted this thread in multiple languages - sorry if i made any mistake!
Please vote in poll!
-----------------------------------------------English --------------------------------------
All the Freesat Products are great,but sometimes they have issues like all technology today! To make Freesat products better i think the company should show to their users how to edit firmware files , so users and developers will try to make these products better, i also mean we can customize our freesat receivers and make them better! At the end the buyers and the company with profit because a company that allows customazing their own devices attracts more people just like Android phones!
Please Freesat can you show to people how to edit .bin firmwares!! I mean make it kinda "open source" .Give us a program how to edit firmware files like you gave us a program to edit .db files to edit channels list!! Please !!!
Please the users of Freesat if you agree with my request please sign this petition it takes only a couple of seconds so Freesat company with know that this request should be approved!
---------------------------------------------Français----------------------------------------------
Tous les produits de Freesat sont grands, mais parfois ils ont des issues comme toute la technologie aujourd'hui! Pour rendre les produits Freesat meilleurs, je pense que l'entreprise doit montrer à ses utilisateurs comment modifier les fichiers de firmware, afin que les utilisateurs et les développeurs vont essayer de rendre ces produits meilleurs, je veux dire aussi que nous pouvons personnaliser nos récepteurs freesat et les rendre meilleurs! À la fin les acheteurs et la société avec le profit parce qu'une entreprise qui permet customazing leurs propres dispositifs attire plus de gens comme les téléphones Android!
S'il vous plaît Freesat pouvez-vous montrer aux gens comment éditer firmwares .bin! Je veux dire le faire un peu «open source» .Give nous un programme comment modifier des fichiers firmware comme vous nous avez donné un programme pour éditer les fichiers .db pour modifier la liste des chaînes! S'il vous plaît !!!
S'il vous plaît les utilisateurs de Freesat si vous êtes d'accord avec ma demande s'il vous plaît signer cette pétition il ne prend que quelques secondes pour Freesat société avec savoir que cette demande doit être approuvée!
--------------------------------------------中文-----------------------------------------------------
所有的Freesat产品是伟大的,但有时他们有问题像所有的技术今天! 为了使Freesat产品更好我认为公司应该向他们的用户显示如何编辑固件文件,所以用户和开发人员将尽力使这些产品更好,我也意味着我们可以自定义我们的freesat接收器,使他们更好! 到底买家和公司利润,因为一家公司允许customazing自己的设备吸引更多的人就像Android手机!
请Freesat可以向人们展示如何编辑.bin固件! 我的意思是使它有点“开源”。给我们一个程序如何编辑固件文件像你给我们一个程序编辑.db文件编辑频道列表! 请 !!!
请Freesat的用户如果你同意我的请求,请签署这个请愿只需要几秒钟,所以Freesat公司知道这个请求应该批准!
------------------------------------------ไทย------------------------------------------------------------
ทุกผลิตภัณฑ์ Freesat ที่ดี แต่บางครั้งพวกเขามีปัญหาเช่นเทคโนโลยีทั้งหมดในวันนี้! เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ Freesat ดีกว่าผมคิดว่า บริษัท ควรจะแสดงให้กับผู้ใช้วิธีการแก้ไขไฟล์เฟิร์มเพื่อให้ผู้ใช้และนักพัฒนาจะพยายามที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ดีกว่าผมยังหมายความว่าเราสามารถปรับแต่งเครื่องรับ freesat ของเราและทำให้พวกเขาดีกว่า! ในตอนท้ายผู้ซื้อและ บริษัท ที่มีกำไรเพราะเป็น บริษัท ที่ช่วยให้ customazing อุปกรณ์ของตัวเองที่ดึงดูดผู้คนมากขึ้นเช่นเดียวกับโทรศัพท์ Android!
กรุณา Freesat คุณสามารถแสดงให้คนวิธีการแก้ไขถังขยะ firmwares !! ผมหมายถึงทำให้มันครับ "โอเพนซอร์ส" เรา .Give โปรแกรมวิธีการแก้ไขไฟล์เฟิร์มเหมือนคุณทำให้เรามีโปรแกรมแก้ไขไฟล์ .db เพื่อแก้ไขรายการช่องที่ !! โปรด !!!
กรุณาผู้ใช้ Freesat ถ้าคุณเห็นด้วยกับคำขอของฉันโปรดลงนามในคำร้องนี้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเพื่อให้ บริษัท มี Freesat ทราบว่าคำขอนี้ควรได้รับการอนุมัติ!
-----------------------------------------------melayu------------------------------------------------------------
Semua Produk Freesat yang besar, tetapi kadang-kadang mereka mempunyai isu-isu seperti semua teknologi hari ini! Untuk membuat produk Freesat lebih baik i fikir syarikat itu perlu menunjukkan kepada pengguna mereka bagaimana untuk mengedit fail firmware, jadi pengguna dan pemaju akan cuba untuk membuat produk-produk yang lebih baik, saya juga bermakna kita boleh menyesuaikan penerima freesat kami dan membuat mereka lebih baik! Pada akhir pembeli dan syarikat dengan keuntungan kerana syarikat yang membolehkan customazing peranti mereka sendiri menarik lebih orang seperti telefon Android!
Sila Freesat anda boleh menunjukkan kepada orang ramai bagaimana untuk mengedit .bin firmwares !! Maksud saya membuat ia agak "sumber terbuka" .Give kami program bagaimana untuk mengedit fail firmware seperti anda memberikan kita satu program untuk mengedit .db fail untuk mengedit senarai saluran !! Sila !!!
Sila pengguna Freesat jika anda bersetuju dengan permintaan saya sila log petisyen ini ia hanya mengambil masa beberapa saat jadi syarikat Freesat dengan bahawa permintaan ini perlu diluluskan!
-------------------------------------------------bahasa Indonesia-------------------------------
Semua Produk yang Freesat besar, tapi kadang-kadang mereka memiliki masalah seperti semua teknologi hari ini! Untuk membuat produk Freesat lebih baik saya pikir perusahaan harus menunjukkan kepada pengguna mereka cara mengedit file firmware, sehingga pengguna dan pengembang akan mencoba untuk membuat produk ini lebih baik, saya juga berarti kita dapat menyesuaikan penerima freesat kami dan membuat mereka lebih baik! Pada akhirnya pembeli dan perusahaan dengan laba karena perusahaan yang memungkinkan customazing perangkat mereka sendiri menarik lebih banyak orang seperti ponsel Android!
Harap Freesat Anda dapat menunjukkan kepada orang-orang bagaimana untuk mengedit bin Firmwares !! Maksudku membuatnya agak "open source" .Give kami program cara mengedit file firmware seperti Anda memberi kami sebuah program untuk mengedit file db untuk mengedit daftar saluran !! Silahkan !!!
Menyenangkan para pengguna dari Freesat jika Anda setuju dengan permintaan saya harap menandatangani petisi ini dibutuhkan hanya beberapa detik sehingga perusahaan Freesat dengan tahu bahwa permintaan ini harus disetujui!
Send from iPhone 6s using Safari!

jahlive
Posts: 12
Joined: Thu Aug 11, 2016 9:29 pm

Re: Request to Freesat Company!

Postby jahlive » Wed Jan 11, 2017 10:13 pm

je signes ok

User avatar
Feralkiwi
网站管理员
Posts: 2325
Joined: Fri Aug 12, 2016 6:51 am
Location: New Zealand

Re: Request to Freesat Company!

Postby Feralkiwi » Wed Jan 11, 2017 11:02 pm

Agreed. Open source would be great.

Owen
Dishes; 5x3m, 2.4m, 2.1m, 1.8m and 4.1m, 10+ ku, 2 movers, USARLS. Skybox F5, F5s, V6, V8. Openbox V8 Combo, Pro, Freesat V8 Golden, Nova, GTC, Super and Angle (Sample). Freesat V7HDs, Combo and V7s. Sats 100.5E to 177W. I'm a Sat hobbyist who helps out.

santilo
Posts: 6
Joined: Wed Nov 09, 2016 10:42 am

Re: Request to Freesat Company!

Postby santilo » Wed Mar 01, 2017 1:39 pm

yes yes perfecto

joseantgv
Posts: 14
Joined: Wed Sep 28, 2016 7:12 am

Re: Request to Freesat Company!

Postby joseantgv » Wed Mar 15, 2017 4:39 pm

+1!! :lol: :lol:

temp512
Posts: 1
Joined: Thu Mar 02, 2017 3:39 am

Re: Request to Freesat Company!

Postby temp512 » Thu Mar 16, 2017 12:05 pm

Yes ! Very good idea !

djzkr
Posts: 21
Joined: Wed Nov 16, 2016 2:16 pm
Location: Spain

Re: Request to Freesat Company!

Postby djzkr » Fri Mar 17, 2017 5:08 pm

Yes I´m agree

Douglas
Posts: 23
Joined: Sat Aug 13, 2016 12:59 pm

Re: Request to Freesat Company!

Postby Douglas » Fri Mar 17, 2017 5:32 pm

i agree, it is a nice idea

Paulo Eduardo Nobre
Posts: 23
Joined: Mon Oct 31, 2016 2:11 am

Re: Request to Freesat Company!

Postby Paulo Eduardo Nobre » Mon Mar 20, 2017 11:49 am

Assino em baixo.

Nlrt
Posts: 12
Joined: Tue Aug 30, 2016 11:33 am

Re: Request to Freesat Company!

Postby Nlrt » Sat Apr 01, 2017 5:54 pm

+1 Я согласен


Return to “Freesat & GTMedia V7”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guests